Regulamin promocji Comarch TNA

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji jest COMARCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, REGON 350527377. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.
 2. Promocja polega na możliwości zakupu wybranego urządzenia Comarch TNA Gateway lub Comarch TNA Gateway Plus w promocyjnej cenie. Promocja skierowana jest do nowych i obecnych użytkowników Usługi Comarch TNA oraz Partnerów Comarch na użytek własny, przy zakupie pakietu Comarch TNA Start lub rozszerzenie istniejącej usługi Comarch TNA.
 3. Promocja trwa od 1.06.2019 r. do 31.08.2019 r. (dalej: Okres promocyjny) lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • Klient – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą.
 • Urządzenia TNA – wszelkie urządzenia IoT oraz inne obsługiwane przez Usługę Comarch TNA, których producentem jest Comarch lub inny dostawca, umożliwiające skorzystanie z poszczególnych funkcji składających się na Usługę Comarch TNA. Do Urządzeń TNA zalicza się urządzenie Comarch TNA Gateway oraz Comarch TNA Gateway Plus.
 • Comarch TNA Gateway – urządzenie IoT do rejestracji czasu pracy w systemie Comarch TNA przy pomocy aplikacji mobilnej Comarch TNA
 • Comarch TNA Gateway Plus – urządzenie IoT do rejestracji czasu pracy w systemie Comarch TNA przy pomocy dedykowanych kart zbliżeniowych oraz aplikacji mobilnej Comarch TNA
 • Pakiet Comarch TNA START – pakiet startowy Comarch TNA zawierający miesięczny dostęp do Usługi Comarch TNA, pakiet 20 pracowników oraz wybrane urządzenie Comarch TNA Gateway
 • Partner Comarch – podmiot, który zawarł z Comarch umowę o współpracy partnerskiej, uprawniony do sprzedaży Aktywacji i Prolongaty Aktywacji, zakupu i konfiguracji Urządzeń TNA, a także dokonywania zmian Pakietu Usługi Comarch TNA w imieniu Abonenta.

§2 Zasady Promocji

 1. Przy zakupie pakietu Comarch TNA Start lub rozszerzeniu istniejącej usługi Comarch TNA, Klient oraz Partner Comarch ma możliwość zakupu jednego oraz pierwszego w usłudze urządzenia Comarch TNA z każdego typu w cenie:
 • Comarch TNA Gateway – 1zł netto
 • Comarch TNA Gateway Plus – 99zł netto

Cena kolejnych urządzeń według cennika umieszczonego na stronie https://tna.comarch.com/pl/

 1. Urządzenia zakupione w ramach promocji powinny być przeznaczone na użytek własny Klienta oraz Partnera.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami Comarch S.A. lub ofertami specjalnymi Comarch S.A.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.
 4. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://tna.comarch.com/pl/promocja/
 5. Comarch S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie https://tna.comarch.com/pl/promocja/
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu działań podjętych na mocy niniejszego będą podlegały do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Organizatora.