Comarch Gateway Mobile

  Comarch TNA Gateway Mobile to aplikacja, która po zainstalowaniu na urządzenie mobilne (telefon lub tablet) nadaje mu funkcje rejestracji czasu pracy (wejść i wyjść) przy pomocy kart zbliżeniowych, analogicznie jak w przypadku urządzenia TNA Gateway Plus.


  Wymagania techniczne

  Comarch TNA Gateway Mobile działa poprawnie na urządzeniach mobilnych o następujących parametrach technicznych:

  • System operacji Android w wersji 6.0 lub wyższej
  • Urządzenie posiada funkcje NFC (Near Field Communication) czyli standard komunikacji bezprzewodowej opartej na technologii zbliżeniowej
  • Połączenie z domeną tna.comarch.com na porcie 443 protokołem w wersji co najmniej TLS1.2

  Konfiguracja

  Konfiguracja  Comarch TNA Gateway Mobile składa się z następujących kroków:

  1. Pobranie aplikacji Comarch TNA Gateway Mobile z portalu Google Play na urządzenie mobilne.
  2. Uruchamiamy aplikację poprzez wpisane loginu i hasła usługi Comarch TNA (dane Administratora usługi).
  3. Dodajemy nowy czytnik.
  4. Ustalamy nazwę czytnika.
  5. Przypisujemy wybraną bramkę lub tworzymy nową Bramkę, którą dołączymy do czytnika.
  6. Wybieramy lokalizację lub tworzymy nową lokalizację do której przypisujemy czytnik.
  7. Określamy strefę czasową rejestracji czasu pracy.
  8. Ustalamy kierunki odbicia rejestracji czasu pracy dla konfigurowalnego czytnika: rejestracja tylko wejść, rejestracja tylko wyjść, zarówno rejestracja wejść i wyjść.
  9. Ustalamy w ujęciu ekranu urządzenia mobilnego odpowiednim znacznikiem miejsce, w którym znajduje się obszar odczytu NFC. Ten znacznik będzie prezentował miejsce którym należy przyłożyć kartę aby zarejestrować czas wejścia i wyjścia.
  10. Tworzymy kod PIN, który będzie umożliwiał odblokowanie czytnika, który znajduje się w trybie skanowania kart.
  11. Włączamy czytnik by pracował w trybie skanowania kart. W tym kroku nadajemy nazwę urządzenia, która pozwoli na identyfikację powiązania z konfiguracją czytnika w Comarch TNA. Nastąpi również kontrola limitu urządzeń, które można podpiąć jako czytniki RCP do usługi Comach TNA.

  Istniej również możliwość edycji stworzonych czytników zarówno z poziomu aplikacji Comarch TNA Gateway Mobile na urządzeniu mobilnym jak z poziomu usługi Comarch TNA (aplikacja web – Zakładka Ustawienia/Konfiguracja Mobile Gateway).

  Liczba urządzeń mobilnych, które można podpiąć jako czytniki RCP do usługi Comarch TNA jest limitowana do liczby wynikającej z ilości zakupionych pakietów Comarch TNA Gateway Mobile. Jeśli nastąpi przekroczenie użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat o usunięciu zbędnego czytnika lub zamówienia dodatkowego pakietu Comarch TNA Gateway Mobile.

  Sposób działania

  Gdy Comarch TNA Gateway Mobile jest uruchomiony w trybie skanowania kart to ekran urządzenia mobilnego jest cały czas włączony (nie nastąpi jego przejście w tryb czuwania).

  Przyłożenie karty RCP w obszar NFC urządzenia mobilnego, który jest zobrazowany znacznikiem na ekranie będzie rejestrował czas pracy danego pracownika. Zarejestrowanie wejść i wyjść będzie potwierdzone odpowiednim znakiem graficznym na ekranie, godziną aktywności oraz sygnałem dźwiękowym. Pierwsze  przyłożenie daną kartą będzie zawsze rejestrowało wejście (jeśli dany czytnik umożliwia odbicie w tym kierunku). Aplikacja kontroluje czas pomiędzy odbiciami rejestracji (w celu uniknięcia zarejestrowania jednocześnie wejścia i wyjścia przy dłuższym przyłożeniu karty) i ponowne zarejestrowanie obecności będzie możliwe dopiero po 15 sekundach od ostatniej aktywności. Dane o zarejestrowanych czasach pracy będą następnie widoczne w usłudze Comarch TNA analogicznie jak w przypadku rejestracji przez urządzenia Comarch TNA Gateway/Plus.

  Aby odblokować ekran urządzenia mobilnego (np. w celu edycji danego czytnika) należy wykonać odpowiedni ruch na telefonie i wpisać numer PIN, który zdefiniowaliśmy podczas konfiguracji.

  Masz pytanie związane z usługą Comarch TNA lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat integracji z Comarch ERP?