Integracja z Comarch HRM

  Comarch TNA – współpraca z HRM jest dedykowanym pakietem usługi Comarch TNA, który zapewnia bezpośrednią integracje z Comarch HRM w zakresie zarządzania i rejestracji czasem pracy.

  Wskazany pakiet przeznaczony jest dla użytkowników systemu Comarch HRM, którzy chcą zasilać ten moduł rzeczywistymi czasami pracy swoich pracowników na potrzeby jego monitorowania i rozliczeń. Zaletami użycia pakietu Comarch TNA – współpraca z HRM są m.in. automatyczna i bezpośrednia synchronizacja danych, dedykowane funkcje zapewniające zintegrowaną oraz optymalną współprace między systemami.

   


  Jak to działa?

  Integracja systemów Comarch TNA z Comarch HRM oraz synchronizacja danych między nimi jest możliwa jedynie gdy Klient wykupił prawo do korzystania z pakietu  Comarch TNA – współpraca z HRM oraz ma dostęp do modułu Comarch HRM.

  Poniżej, w kilku krokach, przedstawiono jak uruchomić wymianę danych między Comarch TNA a Comarch oraz opisano podstawowy zakres działania pakietu Comarch TNA – współpraca z HRM.


  Uruchomienie integracji Comarch HRM z Comarch TNA

  W pierwszej kolejności należy zakupić na portalu Comarch Cloud Portal dedykowany pakiet usługi Comarch TNA – współpraca z HRM. Podczas zakupu usługi Klient wskazuje ilość pakietów dostępowych, może też zamówić urządzenia dostępowe oraz identyfikatory.

  Po zakupie pakietu Comarch TNA – współpraca z HRM w panelu administracyjnym w Comarch TNA Klient będzie miał dostęp do sekcji, z której będzie można pobrać klucz wymiany.

  Po zalogowaniu się na konto Administratora w Comarch HRM na dashboardzie dostępna będzie sekcja Włącz nowe funkcje. Po wybraniu opcji Comarch TNA otworzy się okno do wprowadzenia klucza wymiany, który został wcześniej pobrany z Comarch TNA.

  Po wprowadzeniu poprawnego klucza wymiany następuje włączenie integracji. W przypadku, gdy w Comarch TNA istniały już konta powiązane z pracownikami w Comarch HRM to Administrator usługi zostaje przeniesiony na listę RCP / Użytkownicy gdzie od razu widoczne są informacje na temat statusu dostępu do Comarch TNA oraz przypisanego identyfikatora dla pracowników.

  Jeżeli w Comarch TNA nie ma konta powiązanego z pracownikami w Comarch nastąpi automatycznie generowanie kont w Comarch TNA lub Administrator usługi zostanie przeniesiony na listę RCP / Użytkownicy, gdzie będzie mógł nadać dostępy wybranym pracownikom.

  Szerszy zakres informacji w zakresie uruchomienia integracji Comarch HRM z Comarch TNA można znaleźć w dokumentacji pomocy.


  Uruchomienie Comarch TNA przez Pracownika

  Po nadaniu dostępu do Comarch TNA dla pracownika oraz po jego zalogowaniu się do Comarch HRM wygenerowane zostanie dla niego powiadomienie na stronie startowej z informacją o tym fakcie. W sekcji Moje dane zostanie dodana zakładka RCP dostępna dla pracowników z aktywnym lub zablokowanym dostępem do aplikacji Comarch TNA i/lub przypisanym identyfikatorem. Z tego poziomu Użytkownik będzie mógł dokończyć proces rejestracji (ustawienie hasła) i przejść do usługi Comarch TNA.


  Dostępne funkcje dla Pracownika w Comarch TNA – współpraca z HRM

  Pracownik posiadający zwykłe uprawnienia w Comarch TNA będzie miał dostęp do ekranu Czas pracy, prezentujący graficznie jego kalendarz w ujęciu takich aktywności jak obecności rejestrowane na czytnikach RCP, wprowadzonych ręcznie za pomocą aplikacji WWW lub mobilnej, czy też zgłoszenia pracy zdalnej. Dodatkowo ma on możliwość podejrzenia swojego dnia pracy pod kątem godzin wejść i wyjść.

  Z poziomu ekranu Czas pracy pracownik może zarejestrować ręcznie takie aktywności jak wejście/wyjście z pracy, przerwę służbową i prywatną oraz pracę zdalne. Oczywiści pracownik posiadający identyfikator np. kartę RFID będzie mógł zarejestrować wejście i wyjście do firmy po przez przyłożenie karty do urządzenie RCP (Comarch TNA Gateway Plus)

  Pracownik otrzymuje również możliwość analizowanie i pobierania swoich raportów pracy w wybranym układzie czasowych np. tygodniowych, miesięcznym.

  Funkcjonalność poglądu czasu i kalendarzy pracy oraz rejestracji aktywności jest również dostępna od strony aplikacji mobilnej, którą można pobrać z Google Play lub App Store w zależności od systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.


  Dostępne funkcje dla Administratora w Comarch TNA – współpraca z HRM

  Pracownik posiadający uprawnienie Administratora ma również dostęp do ekranu Czasu Pracy i Raport obecności. Otrzymuje natomiast dwie dodatkowe zakładki: Zarządzanie Kadrą i Ustawienia, które udostępniają takie funkcje jak:

  • odczyt struktury organizacyjnej i listy pracowników;
  • analizowanie i pobierania raportów czasu pracy innych pracowników;
  • zarządzenie urządzeniami RCP oraz bramkami wejścia/wyjścia;
  • konfiguracja innych elementów związanych z uprawniamy użytkowników związanych z rejestracją czasu pracy.

  Dostępne funkcje konfiguracyjne w Comarch HRM we współpracy z Comarch TNA

  Zarządzanie Użytkownikami

  W przypadku włączonej integracji Comarch HRM z Comarch TNA z poziomu listy Użytkowników zostaną udostępnione dodatkowe opcje:

  1. Nadanie dostępu do Comarch TNA, gdy pracownik ma status „Brak Dostępu”.

  2. Zablokowanie dostępu wybranym pracownikom do aplikacji Comarch TNA, gdy mają status „Aktywny”.

  3. Odblokowanie dostępu do Comarch TNA dla pracowników ze statusem Zablokowany.

  4. Nadawanie/usuwanie praw administratora – przycisk dostępny pod 3 kropkami gdy zaznaczono pracowników z aktywnym dostępem do Comarch TNA.

  5. Zablokowanie/odblokowanie identyfikatora – przycisk dostępny pod 3 kropkami gdy zaznaczono pracowników z przypisanym niezablokowanym/zablokowanym identyfikatorem.

  W dolnej części Listy Użytkowników znajduje się informacja o aktualnej liczbie dostępów do Comarch TNA oraz opcja zamówienia dodatkowego pakietu dostępów.

  Identyfikatory RCP

  Po poprawnym włączeniu integracji Comarch HRM z Comarch TNA w sekcji Comarch TNA / Identyfikatory zostanie pobrana z Comarch TNA lista identyfikatorów. Na liście poza numerem identyfikatora i jego statusem (Aktywny, Nieaktywny, Zablokowany) prezentowany jest przypisany do niego pracownik oraz rodzaj identyfikatora (Karta zbliżeniowa, Brelok, Naklejka, Inny). Identyfikatory można wyszukiwać po numerze oraz pracowniku jak i sortować po statusie, rodzaju i pracowniku (Wszystkie, Przypisany, Nieprzypisany).

  Z poziomu listy identyfikatorów dostępne są następujące akcje:

  1. Przypisanie identyfikatora do wybranego pracownika.
  2. Aktywowanie danego identyfikatora, jeśli ma on aktualnie status nieaktywny (przycisk dostępny pod 3 kropkami).
  3. Dezaktywowanie identyfikatora, który jest aktywny lub zablokowany (przycisk dostępny pod 3 kropkami).
  4. Zablokowania i odblokowanie identyfikatora (przycisk dostępny pod 3 kropkami).

  Konfiguracja Comarch HRM we współpracy z Comarch TNA

  W przypadku włączenia integracji z Comarch TNA w zakładce RCP konfiguracji Comarch HRM pojawi dodatkowo sekcja  „Import czasu pracy z Comarch TNA”, gdzie można ustawić strefy czasu pracy powiązane z poszczególnymi wejściami (standardowe wejścia i wyjścia, praca zdalna, przerwa służbowa i prywatna).  Administrator ma możliwość wyłączenia domyślnych opcji i przypisania na stałe wybranej strefy czasu pracy.

  Dodatkowo w Comarch HRM dostępnych jest szereg opcji związanych z wygładzaniem czasu pracy, który będzie zaczytywany z Comarch TNA jak uwzględnienie wcześniejszych i późniejszych wejść do Firmy, czasy przerw czy akceptacja nadgodzin.

  Uwaga: W przypadku integracji Comarch TNA z Comarch HRM opcje konfiguracji wygładzania czasów pracy są dostępne tylko w Comarch HRM, w Comarch TNA ta opcja jest wyłączona.

  Szerszy zakres informacji w zakresie konfiguracji Comarch HRM z Comarch TNA można znaleźć w dokumentacji pomocy.


  Główne różnice Comarch TNA – współpraca z HRM vs Comarch TNA (pakiet standardowy)

  Zakres funkcjonalny pakietu Comarch TNA – współpraca z HRM został odpowiednio dostosowany by zapewnić optymalną współpracą z Comarch HRM. Spowodowało to przeniesienie części funkcji, które były standardowe dla Comarch TNA do aplikacji Comarch HRM. Został również utworzony nowy mechanizm synchronizacji danych między systemami. Najważniejsze różnice zostały opisane w postaci poniższej tabelki

  Obszar funkcjonalny Comarch TNA – współpraca z HRM Comarch TNA ( pakiet standardowy)
  Plany i Grafiki pracy Realizacja po stronie Comarch HRM, brak funkcji w Comarch TNA Realizacja po stronie Comarch TNA
  Konfiguracja metod wygładzania Realizacja po stronie Comarch HRM, brak funkcji w Comarch TNA Realizacja po stronie Comarch TNA
  Synchronizacja danych kadrowych Dedykowany mechanizm synchronizacji współpracujący tylko z Comarch HRM Synchronizacja z Comarch ERP HR za pomocą aplikacji Comarch TNA Agent
  Zakres rejestrowanych aktywności w Comarch TNA Obecność (zgłoszona ręcznie), Obecność (zgłaszana na urządzeniu RCP) przerwa prywatna, przerwa, przerwa służbowa, praca zdalna Obecność (zgłoszona ręcznie), Obecność (zgłaszana na urządzeniu RCP) przerwa prywatna, przerwa, przerwa służbowa, praca zdalna, urlop/na żądanie, zwolnienie chorobowe, delegacja, szkolenie
  Zarządzanie dostępem do aplikacji Comarch TNA Realizacja po stronie Comarch HRM, brak funkcji w Comarch TNA Realizacja po stronie Comarch TNA
  Możliwość dodawania firmy, pracowników, centrów w Comarch TNA Brak funkcji w Comarch TNA Funkcja dostępna w Comarch TNA
  Możliwość akceptowania zgłoszeń pracowników (praca zdalna, urlop, szkolenia itp.) przez przełożonego Brak funkcji w Comarch TNA Funkcja dostępna w Comarch TNA

  Masz pytanie związane z usługą Comarch TNA lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat integracji z Comarch ERP?