API Comarch TNA

  Public API

  Informacje ogólne o Comarch TNA API

  Usługa Comarch TNA umożliwia integrację z zewnętrznymi systemami za pośrednictwem dedykowanego API, udostępniającego szereg pomocnych funkcjonalności. Komunikacja odbywa się przez wymianę obiektów JSON i zabezpieczona jest szyfrowanym protokołem HTTPS.

  Możliwości dotyczące zarządzania pracownikami:

  • pobieranie listy pracowników
  • dodanie nowego pracownika
  • edycja danych pracownika
  • usunięcie pracownika
  • pobranie danych o pracowniku

  Możliwości dotyczące zarządzania czasem pracy pracownika:

  • sprawdzenie aktualnej obecności pracownika
  • sprawdzenie historii wejść/wyjść

  Aktywacja API

  W celu aktywacji dostępu do API Comarch TNA wymagane jest wygenerowanie klucza dostępu dedykowanego dla usługi. W celu uzyskania takiego klucza należy wykonać następujące kroki:

  1. Logowanie do usługi na stronie https://tna.comarch.com.
  2. Przejście do sekcji "Narzędzia → API".
  3. Uruchomienie przycisku "Wygeneruj".
  4. Zapisanie identyfikatora klucza oraz samego klucza na potrzeby autoryzacji integrującej się usługi.

  OAuth 2.0

  Generowanie tokenu

  Aplikacja kliencka generuje token wysyłając zapytanie (POST) do serwera autoryzującego z swoim identyfikatorem (client_id) oraz kluczem (secret):
  https://tna.comarch.com/api/oauth/token

  Zapytanie składa się z następujących nagłówków:

  Nazwa Dozwolone wartości Wymagany Opis
  Content-Type application/x-www-form-urlencoded Tak
  Authorization Basic [client_id:client_secret] Tak Wartość nagłówka Authorization musi być zakodowana w Base64 np. Basic U2ltcGxlQ2xpZW50SWQ6c2VjcmV0

  Zapytanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Wymagany Opis
  grant_type text param client_credentials Tak Metoda autoryzacji

  Przykładowe żądanie:

  POST /oauth/token HTTP/1.1
  Host: tna.comarch.com
  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  Authorization: Basic U2ltcGxlQ2xpZW50SWQ6c2VjcmV0

  grant_type=client_credentials

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "access_token": "2f1591a7-8202-4f90-b942-9e13a5ad4a14",
    "token_type": "bearer",
    "expires_in": 43090,
    "scope": "EMPLOYEE_HISTORY_MANAGEMENT EMPLOYEE_MANAGEMENT"
   }

  Zarządzanie czasem pracy pracownika

  API Comarch TNA umożliwia wykonanie następujących operacji związanych z zarządzaniem czasem pracy pracowników:

  • Sprawdzenie aktualnej obecności pracownika
  • Sprawdzenie historii wejść/wyjść

  Sprawdzenie aktualnej obecności pracownika

  W celu pobrania aktualnej obecności pracownika należy przesłać żądanie (GET) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v1/history/{userHash}/presence

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Wymagany Opis
  userSubscriptionHash text URL Tak Identyfikator subskrypcji użytkownika do usunięcia. Zwracany na liście pracowników

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v1/history/5279a47d-eb21-448d-8cbc-fe51adbde2ed/presence

  Zwracane dane:

  Nazwa Typ Dozwolone wartości Wymagany Opis
  presence bool Tak true - jeżeli użytkownik jest obecny w pracy, w przeciwnym wypadku false

  Przykładowa odpowiedź:

  { "presence":true }

  Sprawdzenie historii wejść/wyjść

  W celu pobrania historii wejść/wyść pracownika należy przesłać żądanie (GET) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v1/history/{userHash}

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Wymagany Opis
  userSubscriptionHash text URL Tak Identyfikator subskrypcji użytkownika do usunięcia. Zwracany na liście pracowników
  from date URL GET Data ISO-8601 Nie Data minimalna do pobrania wejść/wyjść od początku wskazanego dnia
  till date URL GET Data ISO-8601 Nie Data maksymalna do pobrania wejść/wyjść do końca wskazanego dnia

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v1/history/5279a47d-eb21-448d-8cbc-fe51adbde2ed?from=2018-06-15&till=2018-06-20

  Zwracane dane:

  Nazwa Typ Dozwolone wartości Wymagany Opis
  timestamp long Tak Czas aktywności użytkownika w formie EPOCH TIME
  direction text IN, OUT Tak Informacja o rodzaju aktywności - wejście/wyjście
  entry.description text Tak Nazwa bramki
  entry.building.description text Tak Nazwa lokalizacji

  Przykładowa odpowiedź:

  [
   {
    "timestamp": 1528903571,
    "direction": "IN",
    "entry": {
     "description": "D3.6",
     "building": {
     "description": "SSE 4"
     }
    }
   },
   {
    "timestamp": 1528903590,
    "direction": "OUT",
    "entry": {
     "description": "D3.6",
     "building": {
     "description": "SSE 4"
     }
    }
   }
  ]

  Zarządzanie pracownikami

  API Comarch TNA umożliwia wykonanie następujących operacji związanych z zarządzaniem pracownikami:

  • Pobieranie listy pracowników
  • Dodanie nowego pracownika
  • Edycja danych pracownika
  • Usunięcie pracownika
  • Pobranie danych o pracowniku

  Pobieranie listy pracowników

  W celu pobrania listy pracowników dostępnych w usłudze należy przesłać żądanie (GET) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v1/users

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v1/users

  Zwracane dane (lista obiektów):

  Nazwa Typ Dozwolone wartości Wymagany Opis

  userHash

  text   Tak Identyfikator subskrypcji użytkownika
  nameAndLastname text   Tak Imię i nazwisko
  lang text pl, de, fr, en, es Tak Język
  state text ACTIVE, INACTIVE Tak Stan subskrypcji
  userSubscriptionTimestamp int   Tak Czas włączenia subskrypcji w formie EPOCH TIME
  email text   Tak Adres e-mail
  userType text user, employee, company Tak Typ użytkownika

  Przykładowa odpowiedź:

  [
   {
    "userHash": "5b0d6089-cfb2-47ee-892d-d7406ea0cb6f",
    "lang": "pl",
    "state": "INACTIVE",
    "userSubscriptionTimestamp": 1529917237926,
    "email": "jan.kowalski@tna.comarch.pl",
    "userType": "user",
    "nameAndLastname": "Jan Kowalski"
   },
   {
    "userHash": "j65ffi9z9p",
    "lang": "pl",
    "state": "ACTIVE",
    "userSubscriptionTimestamp": 1519992991242,
    "email": "anna.nowak@tna.comarch.pl",
    "userType": "employee",
    "nameAndLastname": "Anna Nowak"
   }
  ]


  Dodanie nowego pracownika

  W celu dodania do listy pracowników nowego pracownika należy przesłać żądanie (POST) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v1/users

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Wymagany Opis
  email text BODY   Tak Adres e-mail logowania
  nameAndLastname text BODY   Nie Imię i nazwisko. Jeśli nie podane użyta zostanie część pola email przed znakiem "@"
  language text BODY

  pl, de, fr, en, es

  Tak Język komunikacji z użytkownikiem

  Przykładowe żądanie:

  {
   "email":"jan.nowak@tna.comarch.com",
   "nameAndLastname":"Jan Nowak",
   "language":"pl"
  }

  Przykładowa odpowiedź:

  {
    "userHash": "2w091r86vw",
    "nameAndLastname": "Public Api",
    "lang": "pl",
   "state": "INACTIVE",
   "createTimestamp": 1649055678456,
   "email": null,
   "userType": null
  }

  Edycja danych pracownika

  W celu aktualizacji danych o pracowniku należy przesłać żądanie (PUT) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v1/users/{userHash}

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Wymagany Opis
  userHash text URL   Tak Identyfikator subskrypcji użytkownika do edycji. Zwracany na liście pracowników
  name text BODY   Tak Imię i nazwisko do aktualizacji dla pracownika

  Przykładowe żądanie:

  {
   "name":"Jan Kowalski"
  }

  Odpowiedź nie zawiera dodatkowych informacji. Zwracany jest status HTTP 200 OK


  Usunięcie pracownika

  W celu usunięcia pracownika należy przesłać żądanie (DELETE) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v1/users/{userHash}

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Wymagany Opis
  userHash
  text URL   Tak Identyfikator subskrypcji użytkownika do usunięcia. Zwracany na liście pracowników

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v1/users/5279a47d

  Odpowiedź nie zawiera dodatkowych informacji. Zwracany jest status HTTP 200 OK


  Pobranie danych o pracowniku

  W celu aktualizacji danych o pracowniku należy przesłać żądanie (GET) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v1/users/{userHash}

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v1/users/5279a47d

  Zwracane dane:

  Nazwa Typ Dozwolone wartości Wymagany Opis

  userHash

  text   Tak Identyfikator subskrypcji użytkownika
  nameAndLastname text   Tak Imię i nazwisko
  lang text   Tak Język
  state text ACTIVE, INACTIVE Tak Stan subskrypcji
  userSubscriptionTimestamp int   Tak Czas włączenia subskrypcji w formie EPOCH TIME
  email text   Tak Adres e-mail
  userType text user, employee, company Tak Typ

  Przykładowa odpowiedź:

  {
   "userHash": "5b0d6089-cfb2-47ee-892d-d7406ea0cb6f",
   "lang": "pl",
   "state": "INACTIVE",
   "userSubscriptionTimestamp": 1529917237926,
   "email": "jan.kowalski@tna.comarch.pl",
   "userType": "user",
   "nameAndLastname": "Jan Kowalski"
  }

  Powiadomienia

  W celu wysłania powiadomienia push dla użytkownika należy przesłać żądanie (POST) wraz z nagłówkiem Authorization zawierającym token dla TNA-PUBLIC-API na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/users/{userHash}/notifications/push

  Przykładowe żądanie:

   {
    "title":"Title of the message",
    "message":"This is a message",
    "rawBody":"This is a rawBody"
   }

  Odpowiedź nie zawiera dodatkowych informacji. Zwracany jest status HTTP 201 Created.

  Token dla powiadomień

  Generowanie tokenu do autoryzacji w serwerze TNA-EVENTS jest możliwe poprzez wysłanie żądania (POST) wraz z nagłówkiem Authorization zawierającym token dla TNA-PUBLIC-API na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/events/tokens

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c",
    "eventsService": {
     "host": "https://tna.comarch.com",
     "path": "/api/v2/events/scans/socket.io"
     }
   }

  Pobieranie listy pracowników

  W celu pobrania listy pracowników dostępnych w usłudze należy przesłać żądanie (GET) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v2/users

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/users

  Zwracane dane (lista obiektów):

  Nazwa Typ Dozwolone wartości Wymagany Opis

  userHash

  text   Tak Identyfikator subskrypcji użytkownika
  nameAndLastname text   Tak Imię i nazwisko
  lang text pl, de, fr, en, es Tak Język
  state text ACTIVE, INACTIVE Tak Stan subskrypcji
  userSubscriptionTimestamp int   Tak Czas włączenia subskrypcji w formie EPOCH TIME
  email text   Tak Adres e-mail
  userType text user, employee, company Tak Typ użytkownika

  Przykładowa odpowiedź:

  [
   {
    "userHash": "5b0d6089-cfb2-47ee-892d-d7406ea0cb6f",
    "lang": "pl",
    "state": "INACTIVE",
    "userSubscriptionTimestamp": 1529917237926,
    "email": "jan.kowalski@tna.comarch.pl",
    "userType": "user",
    "nameAndLastname": "Jan Kowalski"
   },
   {
    "userHash": "j65ffi9z9p",
    "lang": "pl",
    "state": "ACTIVE",
    "userSubscriptionTimestamp": 1519992991242,
    "email": "anna.nowak@tna.comarch.pl",
    "userType": "employee",
    "nameAndLastname": "Anna Nowak"
   }
  ]


  Dodanie nowego pracownika

  W celu dodania do listy pracowników nowego pracownika należy przesłać żądanie (POST) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v2/users

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Wymagany Opis
  email text BODY   Tak Adres e-mail logowania
  nameAndLastname text BODY   Nie Imię i nazwisko. Jeśli nie podane użyta zostanie część pola email przed znakiem "@"
  language text BODY

  pl, de, fr, en, es

  Tak Język komunikacji z użytkownikiem
  settings.timeType TimeType BODY

  GROSS, NET, GROSS_NET, NONE

  Tak Ustawienia wyświetlania czasu pracy użytkownika

  Przykładowe żądanie:

  {
    "email":"jan.nowak@tna.comarch.com",
    "nameAndLastname":"Jan Nowak",
    "language":"pl",
   "settings": {
    "timeType":"GROSS"
   }
  }

  Przykładowa odpowiedź:

  {
    "userHash": "2w091r86vw",
    "nameAndLastname": "Public Api",
    "lang": "pl",
   "state": "INACTIVE",
   "createTimestamp": 1649055678456,
   "email": null,
   "userType": null
  }

  Edycja danych pracownika

  W celu aktualizacji danych o pracowniku należy przesłać żądanie (PUT) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v2/users/{userHash}

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Wymagany Opis
  userHash text URL   Tak Identyfikator subskrypcji użytkownika do edycji. Zwracany na liście pracowników
  name text BODY   Tak Imię i nazwisko do aktualizacji dla pracownika

  Przykładowe żądanie:

  {
   "name":"Jan Kowalski"
  }

  Odpowiedź nie zawiera dodatkowych informacji. Zwracany jest status HTTP 200 OK


  Usunięcie pracownika

  W celu usunięcia pracownika należy przesłać żądanie (DELETE) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v2/users/{userHash}

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Wymagany Opis
  userHash text URL   Tak Identyfikator subskrypcji użytkownika do usunięcia. Zwracany na liście pracowników

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/users/5279a47d

  Odpowiedź nie zawiera dodatkowych informacji. Zwracany jest status HTTP 200 OK


  Pobranie danych o pracowniku

  W celu aktualizacji danych o pracowniku należy przesłać żądanie (GET) na adres:

  https://tna.comarch.com/api/v2/users/{userHash}

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/users/5279a47d

  Zwracane dane:

  Nazwa Typ Dozwolone wartości Wymagany Opis

  userHash

  text   Tak Identyfikator subskrypcji użytkownika
  nameAndLastname text   Tak Imię i nazwisko
  lang text   Tak Język
  state text ACTIVE, INACTIVE Tak Stan subskrypcji
  userSubscriptionTimestamp int   Tak Czas włączenia subskrypcji w formie EPOCH TIME
  email text   Tak Adres e-mail
  userType text user, employee, company Tak Typ

  Przykładowa odpowiedź:

  {
   "userHash": "5b0d6089-cfb2-47ee-892d-d7406ea0cb6f",
   "lang": "pl",
   "state": "INACTIVE",
   "userSubscriptionTimestamp": 1529917237926,
   "email": "jan.kowalski@tna.comarch.pl",
   "userType": "user",
   "nameAndLastname": "Jan Kowalski"
  }

   


  Pobieranie historii wejść/wyjść pracowników

  W celu pobrania historii wejść/wyść pracowników należy przesłać żądanie (GET) wraz z nagłówkiem Authorization zawierającym token dla TNA-PUBLIC-API na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/history

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Wymagany Opis
  from date URL GET Data ISO-8601 Nie Data minimalna do pobrania wejść/wyjść od początku wskazanego dnia
  till date URL GET Data ISO-8601 Nie Data maksymalna do pobrania wejść/wyjść do końca wskazanego dnia
  page long param Nie Numer strony
  page long param Nie Numer strony
  size long param Nie Rozmiar strony

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/history?from=2018-06-15&till=2018-06-20&page=3&size=2

  Zwracane dane:

  Nazwa Typ Dozwolone wartości Opis
  value array Tak Tablica obiektów z wejściami/wyjściami pracowników
  userHash text Tak Identyfikator pracownika
  scans array Tak Tablica wejść/wyjść pracownika
  timestamp long Tak Czas aktywności użytkownika w formie EPOCH TIME
  direction text IN, OUT Tak Informacja o rodzaju aktywności - wejście/wyjście
  entry.description text Tak Nazwa bramki
  entry.building.description text Tak Nazwa lokalizacji
  page.totalElements long Tak Liczba wszystkich elementów
  page.totalPages long Tak Liczba stron
  page.size long Tak Rozmiar strony
  page.number long Tak Numer strony
  page.first boolean Tak Czy pierwsza strona
  page.last boolean Tak Czy ostatnia strona
  page.numberOfElements long Tak Liczba elementów na stronie

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "value":[
      {
       "userHash":"0h70az3t2s",
       "scans":[
       {
        "timestamp": 1528903571,
        "direction": "IN",
       "entry": {
         "description": "D3.6",
         "building": {
         "description": "SSE 4"
      }
     }
     },
     {
     "timestamp": 1528903590,
     "direction": "OUT",
     "entry": {
      "description": "D3.6",
      "building": {
       "description": "SSE 4"
      }
     }
    }
    ]
   },
    {
     "userHash":"nm64xc6483",
      "scans":[
       {
       "timestamp": 1528903590,
       "direction": "IN",
       "entry": {
        "description": "D3.6",
       "building": {
        "description": "SSE 4"
       }
      }
     }
    ]
   },
    "page":{
     "totalElements": 16,
     "totalPages": 8,
     "size": 2,
     "number": 3,
     "first": false,
     "last": false,
     "numberOfElements": 2
    }
   }

  Pobieranie szczegółowego raportu obecności pracownika

  W celu pobrania raportu z podziałem na dni pracowników należy przesłać żądanie (GET) na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/reports/users/{userHash}

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Domyślna wartość Wymagany Opis
  userHash text Path Tak
  fromDate date URL 2020-07-01 Tak
  tillDate date URL 2020-07-01 Tak

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/reports/users/w49ww977e9?fromDate=2020-01-01&tillDate=2020-12-31&size=10&page=1

  Zwracane dane:

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "timeType":"GROSS_NET",
    "userTimeType":"GROSS_NET",
    "subscription":{
     "userHash":"vd0hb1jbvx",
     "name":"Jan Kowalski",
     "email":"test@comarch.pl",
     "etat":{
      "position": "Kierownik",
      "etatNumerator": 1,
      "etatDenominator": 1,
      "fullTimeDailyNorm": 480,
      "type": "DEFAULT",
      "validFrom": "2019-03-19",
     }
    },
     "days": [
     {
      "time": {
       "timeType": "GROSS_NET",
       "grossTime": 29717,
       "netTime": 29717
      },
      "date": "2020-01-01",
      "status": "PRESENCE",
      "workPlan": {
       "workingDay": true,
       "fixedTime": 30600
      },
      "in": "08:45:08",
      "out": "17:00:25",
      "balance": -883,
      "lateness": false
     },
     {…}
    ],
    "summary": {
     "workTime": 29717,
     "notEqualizedWorkTime": 0,
     "month": 12,
     "workedDays": 1,
     "differentDays": 0,
     "workPlanTime": 30600,
     "balance": -883,
     "notEqualizedBalance": -883,
     "workTimeGross": 29717,
     "workTimeNet": 29717,
     "notEqualizedWorkTimeGross": 0,
     "notEqualizedWorkTimeNet": 0
    }
   },

  Pobieranie ogólnego raportu obecności pracownika

  W celu pobrania raportu z podsumowaniem czasu pracy pracownika należy przesłać żądanie (GET) na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/reports/users/{userHash}/summary

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Domyślna wartość Wymagany Opis
  userHash text Path Tak
  fromDate date URL 2020-07-01 Tak
  tillDate date URL 2020-07-01 Tak

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/reports/users/w49ww977e9/summary?fromDate=2020-01-01&tillDate=2020-12-31&size=10&page=1

  Zwracane dane:

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "timeType":"GROSS_NET",
    "userTimeType":"GROSS_NET",
    "subscription":{
     "userHash":"vd0hb1jbvx",
     "name":"Jan Kowalski",
     "email":"test@comarch.pl",
     "etat":{
      "position": "Kierownik",
      "etatNumerator": 1,
      "etatDenominator": 1,
      "fullTimeDailyNorm": 480,
      "type": "DEFAULT",
      "validFrom": "2019-03-19",
     }
    },
     "months": [
     {
      "workTime": 612000,
      "notEqualizedWorkTime": 0,
      "month": 12,
      "workedDays": 20,
      "differentDays": 0,
      "workPlanTime": 612000,
      "balance": 0,
      "notEqualizedBalance": 0,
      "workTimeGross": 612000,
      "workTimeNet": 612000,
      "notEqualizedWorkTimeGross": 0,
      "notEqualizedWorkTimeNet": 0
     },
     {…}
    ],
    "summary": {
     "workTime": 612000,
     "notEqualizedWorkTime": 0,
     "workedDays": 20,
     "differentDays": 0,
     "workPlanTime": 612000,
     "balance": 0,
     "notEqualizedBalance": 0,
     "workTimeGross": 612000,
     "workTimeNet": 612000,
     "notEqualizedWorkTimeGross": 0,
     "notEqualizedWorkTimeNet": 0
    }
   },

  Pobieranie ogólnego raportu obecności pracownika

  W celu pobrania raportu z podziałem na dni pracowników należy przesłać żądanie (GET) na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/reports

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Domyślna wartość Wymagany Opis
  date date Path 2020-01-01 Tak
  size int URL 20 Nie
  page int URL 0 Nie
  search text URL
  includeArchival bool URL true, false false nie Dołącza do raportu użytkowników archiwalnych

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/reports?date=2020-01-01

  Zwracane dane:

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "content":[
     {
       "timeType":"GROSS_NET",
       "userTimeType":"GROSS",
       "subscription":{
        "userHash":"y518uam23d",
        "name":"Jan Kowalski",
        "email":"test@comarch.pl",
        "archival": false,
        "etat":{
         "position": "Kierownik",
         "etatNumerator": 1,
         "etatDenominator": 1,
         "fullTimeDailyNorm": 480,
         "validFrom": "2019-03-18",
        }
       },
     "days": [
       {
         "time":{
          "timeType": "GROSS_NET",
          "grossTime": 29717,
          "netTime": 29717
         },
         "date": "2020-01-01",
         "status": "PRESENCE",
         "workPlan": {
          "workingDay": true,
          "fixedTime": 30600
         },
         "in": "08:45:08",
         "out": "17:00:25",
         "balance": -883,
         "lateness": false
       }
      ]
     }
    },
    "last": false,
    "totalElements": 89,
    "totalPages": 89,
    "sort": [
     {
      "direction": "ASC",
      "property": "name"
     }
    ],
    "numberOfElements": 1,
    "first": true,
    "size": 1,
    "number": 0
   },

  Pobieranie ogólnego raportu obecności pracownika

  W celu pobrania raportu z podsumowaniem czasu pracy pracowników należy przesłać żądanie (GET) na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/reports/summary

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Domyślna wartość Wymagany Opis
  date date Path 2020-01-01 Tak
  size int URL 20 Nie
  page int URL 0 Nie
  search text URL
  includeArchival bool URL true, false false nie Dołącza do raportu użytkowników archiwalnych

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/reports/summary ?fromDate=2020-01-01&tillDate=2020-09-30

  Zwracane dane:

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "content":[
     {
       "timeType":"GROSS_NET",
       "userTimeType":"GROSS",
       "subscription":{
        "userHash":"rxw7q52krm",
        "name":"Jan Kowalski",
        "email":"test@comarch.pl",
        "archival": false,
        "etat":{
         "position": "Kierownik",
         "etatNumerator": 1,
         "etatDenominator": 1,
         "fullTimeDailyNorm": 480,
         "type": "DEFAULT",
         "validFrom": "2018-08-10",
        }
       },
       "summary": {
         "time":{
         "workTime": 185126,
         "month": 1,
         "workedDays": 5,
         "differentDays": 1,
         "workPlanTime": 5844600,
         "balance": -5659474,
         "workTimeGross": 185126,
         "workTimeNet": 185126
       }
     },
     {...}
    },
    "totalElements": 89,
    "last": false,
    "totalPages": 9,
    "sort": [
     {
      "direction": "ASC",
      "property": "name"
      "ignoreCase": false,
      "nullHandling": "NATIVE",
      "ascending": true
     }
    ],
    "first": true,
    "numberOfElements": 10,
    "size": 10,
    "number": 0
   },

  Typy wyliczeniowe

  api/v2/presences

  type:

  LEAVE_ON_DEMAND, Urlop na żądania
  VACATION, Urlop wypoczynkowy
  SICK_LEAVE, Zwolnienie chorobowe
  SPECIAL_LEAVE,
  OFFICIAL_TRIP, Delegacja
  MANUALLY_ADDED, Obecność zgłoszona ręcznie
  OTHER_CIRCUMSTANCES,
  TRAINING, Szkolenie
  OTHER, Inne
  HOME_OFFICE, Praca zdalna
  OPTIMA_E_NIEOBECNOSC,
  OPTIMA_INNA_NIEOBECNOSC,
  OPTIMA_NIEOBECNOSC_USPRAWIEDLIWIONA,
  OPTIMA_NIEOBECNOSC_NIEUSPRAWIEDLIWIONA,
  OPTIMA_SLUZBA_WOJSKOWA,
  OPTIMA_URLOP_BEZPLATNY_111,
  OPTIMA_URLOP_BEZPLATNY_112,
  OPTIMA_URLOP_MACIERZYNSKI,
  OPTIMA_URLOP_MACIERZYNSKI_DODATKOWY,
  OPTIMA_URLOP_OJCOWSKI,
  OPTIMA_URLOP_OKOLICZNOSCIOWY,
  OPTIMA_URLOP_OPIEKUNCZY_ZASILEK,
  OPTIMA_URLOP_OPIEKUNCZY_188_2DNI,
  OPTIMA_URLOP_OPIEKUNCZY_188_2DNIGODZ,
  OPTIMA_URLOP_REHABILITACYJNY,
  OPTIMA_URLOP_REHABILITACYJNY_WYPADEK_PRZY_PRACY,
  OPTIMA_URLOP_REHABILITACYJNY_WYPADEK_W_DRODZE,
  OPTIMA_URLOP_RODZICIELSKI,
  OPTIMA_URLOP_SZKOLENIOWY,
  OPTIMA_URLOP_WYCHOWAWCZY_121,
  OPTIMA_URLOP_WYCHOWAWCZY_122,
  OPTIMA_URLOP_WYPOCZYNKOWY,
  OPTIMA_URLOP_WYPOCZYNKOWY_PLAN,
  OPTIMA_URLOP_WYPOCZYNKOWY_TYMCZASOWY,
  OPTIMA_ZWOLNIENIE_CHOROBOWE,

  presenceStatus:

  ACCEPTED Zaakceptowany
  WAITING Nowy/oczekujący
  ACCEPTED_AUTOMATICALLY Zaakceptowany automatycznie
  ACCEPTED_CORRECTED Zaakceptowany poprawiony
  REJECTED Odrzucony
  CANCELED Anulowany
  REMOVED Usunięty

  api/v2/delegations

  type:

  DOMESTIC Krajowa
  FOREIGN Zagraniczna

  Status:

  NEW Nowa
  REJECTED Odrzucona
  ACCEPTED Zaakceptowana
  FOR_SETTLEMENT Do rozliczenia
  SETTLED Rozliczona
  CANCELED Anulowana

  modeOfTransportation:

  PRIVATE_CAR Samochód prywatny
  COMPANY_CAR Samochód służbowy
  PLANE Samolot
  TRAIN Pociąg
  BUS Autobus
  TAXI Taksówka
  PUBLIC_TRANSPORT Transport publiczny
  OTHER Inne

  api/v2/reports

  status:

  WORKING_DAY, Dzień pracujący
  HOLIDAY, Święto
  EMPTY, Brak planu pracy
  DAY_OFF, Dzień wolny
  PRESENCE, Obecność
  UNEXCUSED_ABSENCE, Nieobecność
  LEAVE_ON_DEMAND, Urlop na żądania
  VACATION, Urlop wypoczynkowy
  SICK_LEAVE, Zwolnienie chorobowe
  SPECIAL_LEAVE,
  OFFICIAL_TRIP, Delegacja
  MANUALLY_ADDED, Obecność zgłoszona ręcznie
  OTHER_CIRCUMSTANCES,
  TRAINING, Szkolenie
  OTHER, Inne
  HOME_OFFICE, Praca zdalna
  OPTIMA_E_NIEOBECNOSC,
  OPTIMA_INNA_NIEOBECNOSC,
  OPTIMA_NIEOBECNOSC_USPRAWIEDLIWIONA,
  OPTIMA_NIEOBECNOSC_NIEUSPRAWIEDLIWIONA,
  OPTIMA_SLUZBA_WOJSKOWA,
  OPTIMA_URLOP_BEZPLATNY_111,
  OPTIMA_URLOP_BEZPLATNY_112,
  OPTIMA_URLOP_MACIERZYNSKI,
  OPTIMA_URLOP_MACIERZYNSKI_DODATKOWY,
  OPTIMA_URLOP_OJCOWSKI,
  OPTIMA_URLOP_OKOLICZNOSCIOWY,
  OPTIMA_URLOP_OPIEKUNCZY_ZASILEK,
  OPTIMA_URLOP_OPIEKUNCZY_188_2DNI,
  OPTIMA_URLOP_OPIEKUNCZY_188_2DNIGODZ,
  OPTIMA_URLOP_REHABILITACYJNY,
  OPTIMA_URLOP_REHABILITACYJNY_WYPADEK_PRZY_PRACY,
  OPTIMA_URLOP_REHABILITACYJNY_WYPADEK_W_DRODZE,
  OPTIMA_URLOP_RODZICIELSKI,
  OPTIMA_URLOP_SZKOLENIOWY,
  OPTIMA_URLOP_WYCHOWAWCZY_121,
  OPTIMA_URLOP_WYCHOWAWCZY_122,
  OPTIMA_URLOP_WYPOCZYNKOWY,
  OPTIMA_URLOP_WYPOCZYNKOWY_PLAN,
  OPTIMA_URLOP_WYPOCZYNKOWY_TYMCZASOWY,
  OPTIMA_ZWOLNIENIE_CHOROBOWE,

  Zgłoszenia pracowników

  Pobieranie listy zgłoszeń pracowników

  W celu pobrania listy delegacji pracownika należy przesłać żądanie (GET) na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/presences

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Dozwolone wartości Domyślna wartość Wymagany Opis
  fromDate date 2020-07-01 Tak
  tillDate date 2020-07-01 Tak
  type text PresenceType Nie
  excludeType text PresenceType Nie
  status text PresenceStatus Nie
  excludeStatus text PresenceStatus Nie
  size int 20 Nie
  page int 0 Nie

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/presences?fromDate=2020-01-01&tillDate=2020-12-31&size=10&page=1

  Zwracane dane (strona obiektów):

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "content":[
     {
      "subscription": {
       "userHash": "o29hhutr9c",
       "name": "Jan Kowalski",
       "email": "test@comarch.pl",
       "etat": {
        "position": "Kierownik",
        "etatNumerator": 1,
        "etatDenominator": 1,
        "fullTimeDailyNorm": 480,
        "type": "DEFAULT",
        "validFrom": "2020-06-25"
       }
      },
      "dates": [
      "2020-10-01"
       ],
      "type": "VACATION",
      "presenceStatus": "WAITING",
      "hash": "62mvsid33fgpr8ntr4ga1n87s9",
      "from": "2020-10-01",
      "to": "2020-10-01",
      "createDateTime": "2020-10-01T12:35:02.887"
       },
      {…}
     ],
    "totalElements": 9,
    "totalPages": 5,
    "last": false,
    "size": 2,
    "number": 0,
    "sort": [
     {
      "direction": "DESC",
      "property": "date"
      "ignoreCase": false,
      "nullHandling": "NATIVE",
      "ascending": false
     }
     {
      "direction": "ASC",
      "property": "nameAndLastName",
      "ignoreCase": false,
      "nullHandling": "NATIVE",
      "ascending": true
     }
    ],
    "numberOfElements": 2,
    "first": true
   }

  Pobieranie listy zgłoszeń pracowników

  W celu pobrania listy delegacji pracownika należy przesłać żądanie (GET) na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/presences/users/{userHash}

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Domyślna wartość Wymagany Opis
  userHash text Path Tak
  fromDate date URL 2020-07-01 Tak
  tillDate date URL 2020-07-01 Tak
  type text URL PresenceType Nie
  excludeType text URL PresenceType Nie
  status text URL PresenceStatus Nie
  excludeStatus text URL PresenceStatus Nie
  size int URL 20 Nie
  page int URL 0 Nie

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/presences/users/o29hhutr9c?fromDate=2020-01-01&tillDate=2020-12-31&size=10&page=1

  Zwracane dane (strona obiektów):

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "content":[
     {
      "subscription": {
       "userHash": "o29hhutr9c",
       "name": "Jan Kowalski",
       "email": "test@comarch.pl",
       "etat": {
        "position": "Kierownik",
        "etatNumerator": 1,
        "etatDenominator": 1,
        "fullTimeDailyNorm": 480,
        "type": "DEFAULT",
        "validFrom": "2020-06-25"
       }
      },
      "dates": [
      "2020-10-01"
       ],
      "type": "VACATION",
      "presenceStatus": "WAITING",
      "hash": "62mvsid33fgpr8ntr4ga1n87s9",
      "from": "2020-10-01",
      "to": "2020-10-01",
      "createDateTime": "2020-10-01T12:35:02.887"
       },
      {…}
     ],
    "totalElements": 9,
    "totalPages": 5,
    "last": false,
    "size": 2,
    "number": 0,
    "sort": [
     {
      "direction": "DESC",
      "property": "date"
      "ignoreCase": false,
      "nullHandling": "NATIVE",
      "ascending": false
     }
     {
      "direction": "ASC",
      "property": "nameAndLastName",
      "ignoreCase": false,
      "nullHandling": "NATIVE",
      "ascending": true
     }
    ],
    "numberOfElements": 2,
    "first": true
   }

  Pobieranie listy delegacji pracowników

  W celu pobrania listy delegacji pracownika należy przesłać żądanie (GET) na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/delegations

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Domyślna wartość Wymagany Opis
  fromDate date URL 2020-07-01 Tak
  tillDate date URL 2020-07-01 Tak
  status text URL DelegationStatus Nie
  size int URL 20 Nie
  page int URL 0 Nie

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/delegations?fromDate=2020-01-01&tillDate=2020-12-31&size=10&page=1

  Zwracane dane (strona obiektów):

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "content":[
     {
      "hash": "trgi7g3gc2sbddkcj5fm56lorh",
      "subscription": {
       "userHash": "w49ww977e9",
       "name": "Jan Kowalski",
       "email": "test@comarch.pl",
       "etat": {
        "position": "Kierownik",
        "etatNumerator": 1,
        "etatDenominator": 1,
        "fullTimeDailyNorm": 480,
        "type": "DEFAULT",
        "validFrom": "2020-08-01"
       }
      },
      "reportingPerson": {
       "userHash": "w49ww977e9",
       "name": " Jan Kowalski"
      },
      "from": "2018-08-01",
      "to": "2018-08-01",
      "type": "DOMESTIC",
      "remark": "komentarz",
      "modeOfTransportation": "PRIVATE_CAR",
      "address": "Kraków",
      "createDateTime": "2017-08-07T10:16:00.514Z",
      "status": "NEW"
       },
      {…}
     ],
    "totalElements": 90,
    "last": false,
    "totalPages": 90,
    "size": 10,
    "number": 0,
    "sort": null,
    "numberOfElements": 1,
    "first": true
   }

  Pobieranie listy delegacji pracowników

  W celu pobrania listy delegacji pracownika należy przesłać żądanie (GET) na adres:
  https://tna.comarch.com/api/v2/delegations/users/{userHash}

  Żądanie składa się z następujących parametrów:

  Nazwa Typ Forma Dozwolone wartości Domyślna wartość Wymagany Opis
  userHash text Path Tak
  fromDate date URL 2020-07-01 Tak
  tillDate date URL 2020-07-01 Tak
  status text URL DelegationStatus Nie
  size int URL 20 Nie
  page int URL 0 Nie

  Przykładowe żądanie:

  https://tna.comarch.com/api/v2/delegations/users/w49ww977e9?fromDate=2020-01-01&tillDate=2020-12-31&size=10&page=1

  Zwracane dane (strona obiektów):

  Przykładowa odpowiedź:

   {
    "content":[
     {
      "hash": "trgi7g3gc2sbddkcj5fm56lorh",
      "subscription": {
       "userHash": "w49ww977e9",
       "name": "Jan Kowalski",
       "email": "test@comarch.pl",
       "etat": {
        "position": "Kierownik",
        "etatNumerator": 1,
        "etatDenominator": 1,
        "fullTimeDailyNorm": 480,
        "type": "DEFAULT",
        "validFrom": "2020-08-01"
       }
      },
      "reportingPerson": {
       "userHash": "w49ww977e9",
       "name": " Jan Kowalski"
      },
      "from": "2018-08-01",
      "to": "2018-08-01",
      "type": "DOMESTIC",
      "remark": "komentarz",
      "modeOfTransportation": "PRIVATE_CAR",
      "address": "Kraków",
      "createDateTime": "2017-08-07T10:16:00.514Z",
      "status": "WAITING"
       },
      {…}
     ],
    "totalElements": 90,
    "last": false,
    "totalPages": 90,
    "size": 10,
    "number": 0,
    "sort": null,
    "numberOfElements": 1,
    "first": true
   }

  Public API
  • Informacje ogólne o Comarch TNA API
  • Aktywacja API
  • Nagłówek autoryzacji
  Public API - 1.2.0
  • Zarządzanie czasem pracy pracownika
  • Zarządzanie pracownikami
  Public API - 2.0.0
  • Powiadomienia
  • Zarządzanie pracownikami
  • Zgłoszenia pracowników