Regulamin usługi Comarch TNA

REGULAMIN Usługi Comarch TNA

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Comarch TNA przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokości kapitału zakładowego Comarch wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. Numer NIP: 677-00-65-406.

 

Definicje

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Usług Comarch TNA

Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie Usługi Comarch TNA

Wynagrodzenie

Tryb reklamacyjny

Odpowiedzialność Operatora

Bezpieczeństwo danych powierzonych Operatorowi w związku ze świadczeniem Usługi Comarch TNA

Postanowienia końcowe

 

Definicje

§1
Użyte w Regulaminie Usługi Comarch TNA określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

Operator Usługi Comarch TNA (Operator) – Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567.
Portal Usługi Comarch TNA (Portal TNA) – platforma działająca pod adresem https://tna.comarch.com umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem Usługi Comarch TNA w zakresie funkcjonalnym zgodnym z opisem znajdującym się na stronie https://tna.comarch.com.
Comarch TNA Gateway – to urządzenie wykorzystujące technologię Bluetooth oraz NFC, wysyłające sygnał identyfikujący współpracujący z Aplikacją Comarch TNA. Każde urządzenie Comarch TNA Gateway identyfikowane jest unikalnym numerem ID umieszczonym na bocznej ścianie obudowy urządzenia.
Aplikacja Comarch TNA – jest to aplikacje działające na platformie iOS oraz Android których producentem i właścicielem praw autorskich, majątkowych jest Operator, wykorzystywana w Portalu do świadczenia Usług Comarch TNA.
Usługi Comarch TNA (Usługi) – zestaw oferowanych Abonentowi usług w ramach wybranego Pakietu, świadczonych w ramach Portalu Usługi Comarch TNA charakteryzujących się określonymi parametrami w zakresie dostępnych funkcjonalności. Szczegółowy zakres świadczonych Usług w ramach danego Pakietu zdefiniowany jest na stronie internetowej https://tna.comarch.com.
Abonent – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą.
Konto Administratora Usługi Comarch TNA (Konto Administratora) – wydzielona przestrzeń Portalu Usługi Comarch TNA określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Użytkownik Abonenta o uprawnieniach Administratora Usługi.
Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta Admiratora lub Konta Użytkownika zgodnie z wymogami Operatora.
Login – adres e-mail Administratora lub Użytkownika, wykorzystywany wraz z hasłem do autentykacji dostępu do Konta Administratora lub Konta Użytkownika.
Użytkownik Konta (Użytkownik) – osoba fizyczna, której Administrator Konta stworzył dostęp do Konta Użytkownika w ramach którego Użytkownik może korzystać z Aplikacji Comarch TNA oraz Portalu Usługi.
Konto Użytkownika Usługi Comarch TNA (Konto Użytkownika) – wydzielona przestrzeń Portalu Usługi Comarch TNA określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Użytkownik Abonenta.
Pakiet – zestaw oferowanych Abonentowi Usług w ramach Portalu TNA, która charakteryzuje się określonymi parametrami.
Abonament (Opłata) – jednorazowe wynagrodzenie Operatora za świadczone Usługi Comarch TNA należne od Abonenta zgodnie z wybranym Pakietem oraz aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie https://tna.comarch.com. Abonament uiszczany jest za pośrednictwem Serwisu Płatności.
Serwis Płatności – funkcjonalność Portalu Usługi Comarch TNA umożliwiająca wniesienie Opłaty, wykorzystująca Serwis Dotpay lub inny świadczący tego typu usługi i obsługiwany przez Operatora.
Serwis Dotpay – operator portalu internetowego www.dotpay.pl. Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, 30 – 552 Kraków, NIP: 634–26–61-860, REGON: 240770255.
Umowa o świadczenie Usługi Comarch TNA (Umowa) – umowy o świadczenie usług w ramach Portalu Usługi Comarch TNA.

 

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Usług Comarch TNA

§2

 1. Do korzystania z Usługi Comarch TNA koniecznym jest posiadanie przez Abonenta i Użytkowników:
  1. Telefonu Android z modułem Bluetooth LE, bądź też modułem NFC i z dostępem do Internetu lub
   Telefonu iOS z modułem Bluetooth LE i z dostępem do Internetu (Moduł Bluetooth LE w telefonach iOS 4 jest dostępny tylko w wersji S).
  2. Komputera wyposażonego w przeglądarkę:
   Chrome (zalecana) 54 i kolejne lub Firefox 40 i kolejne lub IE 11 i Edge lub Safari 10.
 2. Do pełnego korzystania z Usługi Comarch TNA niezbędne jest posiadanie minimum jednego urządzenia Comarch TNA Gateway oraz instalacja aplikacji Comarch TNA na urządzeniach mobilnych użytkowników.

Ilość urządzeń jest zależna od potrzeb Abonenta i wynika wprost z ilości lokalizacji oraz wejść/wyjść.

 

Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie Usługi Comarch TNA

§3

 1. Umowa o świadczenie Usługi Comarch TNA zostaje zawarta przez wypełnienie e-formularza (formularz Zamówienia) i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Abonenta.
 2. Niezwłocznie po zawarciu Umowy tworzone jest Konto Administratora zgodnie z danymi podanymi przez Abonenta w formularzu zamówienia. Abonent otrzymuje e-mail powitalny z instrukcją „Pierwsze kroki w usłudze Comarch TNA” opisującą podstawową konfigurację Usługi i zasady montażu urządzeń Comarch TNA Gateway.
 3. Operator zobowiązuje się do wysłania urządzeń Comarch TNA Gateway w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Od momentu założenia Konta Administratora do momentu dostawy urządzania Comarch TNA Gateway Abonent otrzymuje możliwość konfiguracji Usługi oraz ręcznego zgłaszania obecności. Usługa osiąga pełną funkcjonalność po instalacji i konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway.
 5. Abonent zobowiązuje się do montażu i korzystania z urządzania Comarch TNA Gateway zgodnie z przekazaną instrukcją.
 6. Abonent wypełniając formularz Zamówienia zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 7. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem i Hasłem Abonenta, będą przypisane Abonentowi.
 8. Umowa zostaje zawarta na czas określony zgodnie z wybranym i opłaconym Pakietem. Po upływie okresu na jaki został zapłacony Abonament z dniem dokonania kolejnej Opłaty zostaje zawarta nowa Umowa na świadczenie Usług Comarch TNA zgodnie z wybranym i opłaconym Pakietem na warunkach i zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 9. Operator może powierzyć osobie trzeciej obowiązek świadczenia Abonentowi Usługi Comarch TNA.
 10. Abonent jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Operatora i producentów oprogramowania niezbędnego dla korzystania z Usługi Comarch TNA przez Abonenta oraz Użytkowników i ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez nich szkody.
 11. Abonent nie może usuwać, modyfikować lub zakrywać jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, praw do znaków towarowych, lub innych oznaczeń prawa własności, które są zawarte lub są wykorzystywane w ramach świadczenia Usługi Comarch TNA.
 12. Abonent nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować oraz deasemblować Aplikacji Comarch TNA.
 13. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 14. W celu wypowiedzenia Umowy Abonent Końcowy powinien wysłać do Operatora stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Wynagrodzenie

§4

 1. Abonent jest zobowiązany do zapłaty z góry Abonamentu za świadczone Usługi w ramach Portalu Usługi Comarch TNA oraz ceny za urządzenie Comarch TNA Gateway zgodnie ze złożonym formularzem Zamówienia oraz aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie internetowej https://tna.comarch.com. Abonament i cena za urządzenie Comarch TNA Gateway płatne są za pośrednictwem Serwisu Płatności.
 2. Operator Portalu Usługi Comarch TNA zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Abonamentu oraz ceny za urządzenie Comarch TNA Gateway i zasad dotyczących tych płatności. Zmiany będą komunikowane Abonentom przy pomocy strony internetowej https://tna.comarch.com.

 

Tryb reklamacyjny

§5

 1. Uprawniony do złożenia reklamacji jest Użytkownik o uprawnieniach Administratora.
 2. Reklamacje Abonenta powinny dotyczyć konkretnych przerw lub nieprawidłowości w świadczeniu Usługi Comarch TNA.
 3. Zgłoszenia nieprawidłowego świadczenia Usługi Comarch TNA można dokonać mailowo na adres kontakt@tna.comarch.com.
 4. Operator zobowiązany jest do reakcji na zgłoszone przez Abonenta nieprawidłowości w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Operatora takiego zgłoszenia.
 5. Operator nie jest związany terminem, o którym mowa w ust. 4, jeżeli nieprawidłowość w świadczeniu Usługi spowodowana została z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub w wyniku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

 

Odpowiedzialność Operatora

§6

 1. Odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta ze wszystkich tytułów wynikających ze świadczenia Usług Comarch TNA jest ograniczona do wartości trzymiesięcznego wynagrodzenia za Usługi.
 2. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Abonenta do Internetu lub przerw w świadczeniu Usługi spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
 3. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Abonenta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości Usług Comarch TNA z winy Abonenta, w szczególności odpowiedzialność Operatora jest całkowicie wyłączona w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania będącego wynikiem:
  1. ­niewłaściwej instalacji Aplikacji Comarch TNA,
  2. ­niewłaściwej instalacji i konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway
  3. ­ingerencji w Aplikację Comarch TNA przez osoby nieuprawnione,
  4. ­nieprawidłowej obsługi Aplikacji Comarch TNA,
  5. ­nieznajomości przepisów prawa.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Abonenta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem kodów dostępu lub udostępnieniem przez Abonenta kodów dostępu osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.

 

Bezpieczeństwo danych powierzonych Operatorowi w związku ze świadczeniem Usługi Comarch TNA

§7

 1. Dane wprowadzone przez Abonenta do Portalu Usługi Comarch TNA są własnością Abonenta. Zakres i zasady przetwarzania danych reguluje odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych zawarta między Abonentem a Operatorem w formie elektronicznej.
 2. Operator zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych wprowadzonych przez Abonenta do Portalu Usługi Comarch TNA, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania Umowy oraz danych osobowych, które zgodnie z przepisami prawa Operator jest zobowiązany udostępnić sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.
 3. Wszystkie dane przechowywane przez Operatora będą chronione od momentu pojawienia się ich w Portalu Usługi Comarch TNA zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Operatora.
 4. Operator zobowiązuje się zabezpieczać dostęp do usługi za pomocą „ścian ogniowych” (firewall) w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
 5. Dane Abonenta będą przechowywane przez Operatora na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz dodatkowo tworzone będą kopie bezpieczeństwa w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą. Comarch zobowiązuje się do zachowywania kopii bezpieczeństwa danych.
 6. Operator zobowiązuje się, że w razie rozwiązania niniejszej Umowy dane przechowywane przez Operatora, będą dostępne w trybie do odczytu przez okres 30 dni od momentu rozwiązania umowy. Po tym okresie zostaną bezpowrotnie usunięte.

 

Postanowienia końcowe

§8

 1. Abonent zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących jego danych teleadresowych, statusu prawnego oraz osób upoważnionych w ramach jego przedsiębiorstwa do korzystania z Usług.
 2. Operator jest uprawniony w każdym czasie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Operatora, o czym Operator będzie informował Abonenta wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przy wypełnianiu e-formularza Zamówienia.
 3. W przypadku braku zgody Abonenta Końcowego na wprowadzone zmiany w Regulaminie, Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.
Comarch TNA

Comarch SA
al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
kontakt@tna.comarch.com