Regulamin usługi Comarch TNA

  Regulamin Usługi Comarch TNA

  Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Comarch TNA przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokości kapitału zakładowego Comarch wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. Numer NIP: 677-00-65-406.

   

  §1. Definicje

  Użyte w Regulaminie Usługi Comarch TNA określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

  Operator Usługi Comarch TNA (Operator) – Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567.

  Portal Usługi Comarch TNA (Portal TNA) – platforma działająca pod adresem https://tna.comarch.com, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem Usługi Comarch TNA, w zakresie funkcjonalnym zgodnym z opisem znajdującym się na stronie https://tna.comarch.com.

  Portal Comarch Cloud – portal zbierający usługi Comarch oferowane i świadczone w modelu chmurowym (w tym Usługę Comarch TNA), umożliwiający Abonentom i Użytkownikom samodzielne zarządzanie usługami, składanie zamówień, zarządzanie profilem i inne. Portal Comarch Cloud dostarcza funkcji bezpiecznego,  jednokrotnego logowania (SSO) do usług Comarch za pomocą Danych Dostępowych.

  Urządzenia TNA – wszelkie urządzenia IoT oraz inne obsługiwane przez Usługę Comarch TNA, których producentem jest Comarch lub inny dostawca, umożliwiające skorzystanie z poszczególnych funkcji składających się na Usługę Comarch TNA. Do Urządzeń TNA zalicza się m.in. urządzenia IoT Comarch TNA Gateway, wykorzystujące technologie Bluetooth oraz NFC celem umożliwienia użytkownikom Usług Comarch TNA rejestracji wejść i wyjść za pomocą Urządzeń Mobilnych, kart dostępowych, znaczników i innych.

  Aplikacja Comarch TNA – aplikacja działająca na platformie iOS lub Android, której producentem i właścicielem praw autorskich oraz majątkowych jest Operator. Aplikacja współpracująca z Portalem TNA jest wykorzystywana do świadczenia Usługi Comarch TNA.

  Urządzenie Mobilne – smartfon lub inne urządzenie użytkownika z systemem operacyjnym IOS lub Android, na którym działa Aplikacja Comarch TNA.

  Usługa Comarch TNA (Usługa) – zestaw oferowanych Abonentowi usług i dostępnych funkcji w ramach wybranego Pakietu, świadczonych w ramach Portalu Usługi Comarch TNA, charakteryzujących się określonymi parametrami w zakresie dostępnych funkcji. Szczegółowy zakres funkcji oraz świadczonych usług w ramach danego Pakietu zdefiniowany jest na stronie internetowej https://tna.comarch.com.

  Abonent – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, która wykupiła prawo do korzystania z Usługi Comarch TNA.

  Dane dostępowe – dane umożliwiające uwierzytelnienie Administratora lub Użytkownika celem nadania dostępu do Usługi Comarch TNA. W szczególności Danymi Dostępowymi jest login (adres e‑mail lub unikalny ciąg znaków określających Użytkownika) oraz hasło.

  Użytkownik Usługi (Użytkownik) – osoba fizyczna, której Administrator stworzył dostęp do Konta w Usłudze Comarch TNA, w ramach którego Użytkownik może korzystać z Aplikacji Comarch TNA oraz Portalu Usługi Comarch TNA.

  Konto w Usłudze Comarch TNA – wydzielona dla Abonenta przestrzeń Portalu Usługi Comarch TNA, zabezpieczona Danymi Dostępowymi, do której wyłączny dostęp posiadają Administratorzy Usługi oraz Użytkownicy Usługi o poziomie uprawnień zależnym od potrzeb Abonenta.

  Administrator Usługi (Administrator) – Użytkownik o uprawnieniach pozwalających na zarządzanie i monitorowanie działania Usługi i Urządzeń TNA, nadawanie dostępów Użytkownikom, uprawnień oraz na dokonywanie konfiguracji pozostałych parametrów Usługi. W ramach jednego Konta w Usłudze Comarch TNA uprawnienia Administratora Usługi, mogą być nadane dla jednej lub większej liczbie Użytkowników.

  Pakiet – zestaw oferowanych Abonentowi i Użytkownikom funkcji oraz usług w ramach Portalu TNA, charakteryzujących się określonymi parametrami.

  Abonament – jednorazowe wynagrodzenie Operatora za świadczone Usługi Comarch TNA należne od Abonenta zgodnie z wybranym Pakietem oraz aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie https://tna.comarch.com. Abonament uiszczany jest za pośrednictwem Serwisu Płatności lub na rzecz Partnera Comarch jako opłata za Aktywację lub Prolongatę Aktywacji na wybrany przez Abonenta Okres Rozliczeniowy.

  Aktywacja – prawo do korzystania z Usługi Comarch TNA w ramach wybranego Pakietu przez okres i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

  Prolongata Aktywacji – prawo do korzystania z Usługi Comarch TNA, w ramach wykupionego Pakietu przez kolejny Okres Rozliczeniowy od dnia zakończenia poprzedzającego Okresu Rozliczeniowego.

  Okres Rozliczeniowy – okres na jaki Abonent wykupił Aktywację (prawa do korzystania) lub Prolongatę Aktywacji Usługi Comarch TNA, okres na jaki została zawarta Umowa oraz na jaki Umowa zostanie automatycznie przedłużona w przypadku braku wypowiedzenia Umowy.

  Serwis Płatności – funkcjonalność Portalu Usługi Comarch TNA umożliwiająca wniesienie Opłaty, wykorzystująca Serwis Dotpay lub inny świadczący tego typu usługi i obsługiwany przez Operatora.

  Serwis Dotpay – operator portalu internetowego www.dotpay.pl. Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, 30 – 552 Kraków, NIP: 634–26–61-860, REGON: 240770255.

  Umowa o świadczenie Usługi Comarch TNA (Umowa) – umowy o świadczenie usług w ramach Portalu Usługi Comarch TNA.

  Partner Comarch – podmiot, który zawarł z Comarch umowę o współpracy partnerskiej, uprawniony do sprzedaży Aktywacji i Prolongaty Aktywacji, zakupu i konfiguracji Urządzeń TNA, a także dokonywania zmian Pakietu Usługi Comarch TNA w imieniu Abonenta.

   

   

  §2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Usługi Comarch TNA

  1. Do korzystania z Usługi Comarch TNA konieczne jest posiadanie przez Abonenta i Użytkowników komputera wyposażonego w przeglądarkę Chrome (zalecana) 54 i późniejsze lub Firefox 40 i późniejsze lub IE 11 i Edge lub Safari 10.
  2. W zależności od wykupionego Pakietu do skorzystania z pełnego zakresu funkcji może okazać się niezbędne posiadanie przez Administratora i Użytkownika:
   1. telefonu Android z modułem Bluetooth LE, bądź też modułem NFC i z  dostępem do Internetu lub
   2. telefonu iOS z modułem Bluetooth LE i z dostępem do Internetu
   3. zakupionych, zainstalowanych i skonfigurowanych Urządzeń TNA (jednego lub więcej)
   4. zainstalowanej Aplikacji Comarch TNA na Urządzeniach Mobilnych użytkowników.
  3. Rodzaj oraz wymagana ilość Urządzeń TNA jest zależna od potrzeb Abonenta, m.in. od ilości lokalizacji oraz pomieszczeń, w których monitorowany jest czas pracy pracowników.

   

  §3 Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie Usługi Comarch TNA

  1. Umowa o świadczenie Usługi Comarch TNA zostaje zawarta przez złożenie zamówienia w formie elektronicznej (formularz Zamówienia) i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Abonenta.
  2. Niezwłocznie po zawarciu Umowy tworzone jest Konto w Usłudze Comarch TNA wraz nadaniem uprawnień Administratora na Dane Dostępowe osoby składającej zamówienie lub wskazanej przez Partnera Comarch w przypadku zakupu Aktywacji u Partnera Comarch.
  3. Abonent może także nabyć Aktywację oraz późniejsze Prolongaty Aktywacji od Partnera Comarch.
  4. Operator zobowiązuje się do wysłania zamówionych Urządzeń TNA w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
  5. W momencie założenia Konta w Usłudze Abonent otrzymuje możliwość konfiguracji Usługi oraz dostęp do wszystkich funkcji Usługi w ramach wykupionego Pakietu za wyjątkiem funkcji wymagających współpracy z Urządzeniami TNA. W przypadku takich funkcji Usługa osiąga pełną funkcjonalność po instalacji i konfiguracji Urządzeń TNA.
  6. Abonent zobowiązuje się do montażu i korzystania z Urządzenia TNA zgodnie z przekazaną instrukcją.
  7. Abonent wypełniając formularz Zamówienia zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
  8. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Danymi Dostępowymi Abonenta, będą przypisane Abonentowi.
  9. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia Umowy, na okres równy wybranemu przez Abonenta Okresowi Rozliczeniowemu.
  10. Operator może powierzyć osobie trzeciej obowiązek świadczenia Abonentowi Usługi Comarch TNA.
  11. Abonent jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Operatora i producentów oprogramowania niezbędnego dla korzystania z Usługi Comarch TNA przez Abonenta oraz Użytkowników i ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez nich szkody.
  12. Abonent nie może usuwać, modyfikować lub zakrywać jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, praw do znaków towarowych, lub innych oznaczeń prawa własności, które są zawarte lub są wykorzystywane w ramach świadczenia Usługi Comarch TNA.
  13. Abonent nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować oraz deasemblować Aplikacji Comarch TNA, oprogramowania działającego na Urządzeniach TNA a także innych składowych Usługi Comarch TNA.
  14. Comarch zapewnia sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  15. Comarch zapewnia sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego łamania zapisów Regulaminu Usługi Comarch TNA przez Abonenta.
  16. Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu jej obowiązywania.
  17. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy, Umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny okres, równy wybranemu przez Abonenta Okresowi Rozliczeniowemu.
  18. W przypadku automatycznego przedłużenia Umowy na kolejny Okres Rozliczeniowy, Operator naliczy należną mu opłatę za Prolongatę Aktywacji.
  19. Okres Rozliczeniowy jest wybierany przez Abonenta lub przez Partnera Comarch w imieniu Abonenta, w momencie dokonywania zakupu Aktywacji Usługi Comarch TNA, spośród aktualnie dostępnych i zawartych w Cenniku Usługi Comarch TNA na dzień składania Zamówienia.
  20. Okres Rozliczeniowy jest możliwy do zmiany przez Abonenta lub przez Partnera Comarch w imieniu Abonenta, w trakcie obowiązywania Umowy.
  21. Zmiana Okresu Rozliczeniowego w trakcie obowiązywania Umowy nie będzie miała wpływu na aktualny czas obowiązywania Umowy. Automatyczne przedłużenie Umowy odbywać się będzie już na kolejny okres równy zmienionemu Okresowi Rozliczeniowemu.
  22. W celu wypowiedzenia Umowy Abonent powinien wysłać do Operatora stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres: Comarch S.A., ul. Życzkowskiego 29a, 31-864 Kraków, z dopiskiem: Usługa Comarch TNA.
  23. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Abonenta w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za cały Okres Rozliczeniowy, wczasie którego zostało złożone wypowiedzenie.

   

  §4 Wynagrodzenie

  1. Abonent jest zobowiązany do dokonywania terminowej zapłaty z góry Abonamentu za świadczone Usługi w ramach Portalu Usługi Comarch TNA oraz opłaty za zamówione Urządzenia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronie internetowej https://tna.comarch.com.
  2. Abonament i opłata za Urządzenia TNA płatne są za pośrednictwem Serwisu Płatności. W przypadku zakupu Aktywacji lub Prolongaty Aktywacji oraz Urządzeń TNA u Partnera Comarch, opłata uiszczana jest na rzecz Partnera Comarch.
  3. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty abonamentowej przekraczającego 30 dni Comarch jest uprawniony do zawieszenie świadczenia na rzecz Klienta Usługi Comarch TNA. W takiej sytuacji Comarch może uzależnić wznowienie świadczenia Usługi od zapłacenia przez Klienta wszystkich nieuregulowanych opłat abonamentowych.
  4. W przypadku braku płatności przez kolejne 90 dni od daty ostatniej płatności Comarch jest uprawniony do usunięcia konta oraz danych Abonenta.
  5. Operator Portalu TNA zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Abonamentu oraz ceny za Urządzenia i zasad dotyczących tych płatności. Zmiany będą komunikowane Abonentom przy pomocy strony internetowej https://tna.comarch.com.

   

  §5 Tryb reklamacyjny

  1. Uprawniony do złożenia reklamacji jest Użytkownik o uprawnieniach Administratora.
  2. Reklamacje Abonenta powinny dotyczyć konkretnych przerw lub nieprawidłowości w świadczeniu Usługi Comarch TNA.
  3. Zgłoszenia nieprawidłowego świadczenia Usługi Comarch TNA można dokonać mailowo na adres pomoc@tna.comarch.com.
  4. Operator zobowiązany jest do reakcji na zgłoszone przez Abonenta nieprawidłowości w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Operatora takiego zgłoszenia.
  5. Operator nie jest związany terminem, o którym mowa w ust. 4, jeżeli nieprawidłowość w świadczeniu Usługi spowodowana została z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub w wyniku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

   

  §6 Odpowiedzialność Operatora

  1. Odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta ze wszystkich tytułów wynikających ze świadczenia Usług Comarch TNA jest ograniczona do wartości trzymiesięcznego wynagrodzenia za Usługi.
  2. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Abonenta do Internetu lub przerw w świadczeniu Usługi spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
  3. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Abonenta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia Usług Comarch TNA z winy Abonenta, w szczególności odpowiedzialność Operatora jest całkowicie wyłączona w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania będącego wynikiem:
   1. ­niewłaściwej instalacji Aplikacji Comarch TNA,
   2. ­niewłaściwej instalacji i konfiguracji Urządzeń TNA,
   3. ­ingerencji w Aplikację Comarch TNA przez osoby nieuprawnione,
   4. ­nieprawidłowej obsługi Aplikacji Comarch TNA,
   5. ­nieznajomości przepisów prawa.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Abonenta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Danych Dostępowych lub udostępnieniem przez Abonenta Danych Dostępowych osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.

   

   

  §7 Bezpieczeństwo danych powierzonych Operatorowi w związku ze świadczeniem Usługi Comarch TNA

  1. Dane wprowadzone przez Abonenta do Portalu Usługi Comarch TNA są własnością Abonenta. Zakres i zasady przetwarzania danych reguluje odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych zawarta między Abonentem, a Operatorem w formie elektronicznej.
  2. Operator zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych wprowadzonych przez Abonenta do Portalu Usługi Comarch TNA, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania Umowy oraz danych osobowych, które zgodnie z przepisami prawa Operator jest zobowiązany udostępnić sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.
  3. Wszystkie dane przechowywane przez Operatora będą chronione od momentu pojawienia się ich w Portalu Usługi Comarch TNA i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Operatora).
  4. Dane Abonenta będą przechowywane przez Operatora na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz dodatkowo tworzone będą kopie bezpieczeństwa w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą.
  5. Operator zobowiązuje się, że w razie rozwiązania niniejszej Umowy dane przechowywane przez Operatora, będą dostępne w trybie do odczytu przez okres 30 dni od momentu rozwiązania umowy. Po tym okresie zostaną bezpowrotnie oraz bez zbędnej zwłoki usunięte.

   

  §8 Postanowienia końcowe

  1. Abonent zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących jego danych teleadresowych, statusu prawnego.
  2. Operator jest uprawniony w każdym momencie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Operatora, o czym Operator będzie informował Abonenta wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przy wypełnianiu e-formularza Zamówienia.
  3. W przypadku braku zgody Abonenta Końcowego na wprowadzone zmiany w Regulaminie, Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8-04-2019.

   

  Comarch TNA

  Comarch SA
  al. Jana Pawła II 39a
  31-864 Kraków
  kontakt@tna.comarch.com
  Telefon: +48 12 684 88 80